เรื่องราวบ้านพิพิธภัณฑ์

บ้านสวนสมุทรสงคราม :
ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา)
เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

บ้านสวนสมุทรสงคราม The Old Siam Life Museum
เป็นเรือนหมู่ขนาดใหญ่ นับเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ทายาท รุ่นที่ ๕ ของบรรพบุรุษชาวสมุทรสงคราม ได้ทำการบูรณะจากเรือนไทยโบราณดั้งเดิมที่อายุกว่า ๒๐๐ ปี ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ได้ปรุงเรือนขึ้นครั้งแรก ในสมัย รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี (ราว พ.ศ. ๒๓๒๕) แต่ครั้งเป็นประเทศสยาม ประกอบด้วย หมู่เรือนไทยไม้สัก ๕ หลัง ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเรือนประกอบที่รายล้อม อาทิ เรือนฝาสำหรวด ที่สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เรือนหอสมุดที่สร้างในสมัยช่วงกลางยุครัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๖) รวมเป็นแหล่ง สถาปัตยกรรมเรือนไทยที่เก่าแก่ในรูปแบบบ้านเรือนของเมืองสมุทรสงคราม รวมทั้งหมด ๑๒ หลัง และ ศาลาไทยกลางสวนที่งดงาม หมู่เรือน ตั้งอยู่ริมคลองท่าคา เส้นทางเสด็จประพาสต้นเมืองสมุทรสงคราม ของ รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๔๗)

baansuansamutsongkhram_p5_02
ข้อมูลความเป็นมา
ชุมชนท่าคา ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนย่านนี้มีมาเก่าแก่ยาวนาน ระยะเวลาการตั้งหมู่บ้านไม่สามารถระบุได้แน่นอน ว่า เริ่มมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เมื่อใด จากการที่หมู่บ้านมีเรื่องเล่าถึงประวัติเหตุการณ์เสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทำให้ทราบว่า หมู่บ้านนี้มีอายุมานานกว่าร้อยปี มีการบันทึกหลักฐานยืนยันถึงเหตุการณ์ ในจดหมายเหตุ บันทึกการเสด็จประพาสต้นโดย นายทรงอานุภาพ (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) รวมถึงหลักฐานยืนยันอันเป็นสิ่งของพระราชทานต่างๆ ปรากฏจากคำบอกเล่าของผู้สืบเชื้อสายจากบุคคลที่มีโอกาสรับเสด็จ ในครั้งนั้น

baansuansamutsongkhram_p5_03
นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตามแบบแผนเรือนไทยที่สมบูรณ์แบบฝีมือสกุลช่างเมืองสมุทรสงคราม งานแกะสลัก การเขียนลวดลายประดับ กระจกสี เครื่องใช้ภายในเรือน รูปแบบการตกแต่งที่ยังคงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคหบดีชาวสวน เฉกเช่นเดียวกับเมื่อ ๒๐๐ ปีก่อน ในเมืองที่เล็กที่สุดของสยามประเทศ แต่คงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองถือกำเนิดของพระปฐมบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรี (พระราชินี ในรัชกาลที่ ๑) เป็นเมืองถือกำเนิดมหากษัตริย์ (รัชกาล ที่ ๒) และพระราชินี (ในรัชกาลที่ ๒) เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ คุณค่าทางเศรษฐกิจ แหล่งศิลปวัฒนธรรมมาแต่โบราณ

ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถดื่มด่ำความรู้และความสุขไปพร้อมกันในรูปแบบแหล่งเรียนรู้  ที่เจ้าของเรือนเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของของเมืองสมุทรสงคราม สภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนโดยรอบ วิถีความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย ชมนิทรรศการการเสด็จประพาสต้น พระราชกรณียกิจที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศของรัชกาลที่ ๕ เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพไปกับมิติของวิถีไทยเสมือนได้กลับไปสู่โลกแห่งอดีตในมุมต่างๆ ของเรือนแต่ละหลัง หรือแม้แต่ในร่องสวนมะพร้าวที่ยังคงทำสวนแบบดั้งเดิม สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ข้าวของเครื่องใช้  อาหารการกิน สำรับคาวหวาน ของว่างและเครื่องดื่มที่ปรุงโดยเจ้าของเรือนและชาวบ้านในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ภายในสวนหรือละแวกใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมจักสานทางมะพร้าว การสอนทำอาหาร จัดดอกไม้สด งานศิลปะ และดนตรีไทย  หมู่เรือนตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านท่าคา และตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำโบราณใกล้ๆ ที่สามารถลัดเลาะถึงกันด้วยการเดินผ่านสวน เลาะริมคลอง นั่งเรือพาย  ขี่จักรยาน หรือรถยนต์ได้อย่างสะดวกและร่มรื่น
บ้านสวนสมุทรสงคราม นับเป็น เรือนไทย ๑๐ แผ่นดิน ที่ปัจจุบันเปิดเป็นทั้ง แหล่งเรียนรู้ และ พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต (Life Museum)  ส่งมอบประสบการณ์ และความเพลิดเพลิน อันเกิดจากการสัมผัสจริง ให้กับผู้มาเยี่ยมชมเป็น    หมู่คณะ ที่ได้นัดหมายล่วงหน้า ในทุกกลุ่ม ทุกระดับ  ที่ผ่านมา อาทิ ผู้นำจากต่างประเทศ แขกของสถานทูต  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน โรงแรมชั้นนำ รวมถึงเป็นชั้นเรียนให้กับเยาวชน มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นักธุรกิจ ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์เมืองสมุทรสงคราม เรื่องราวของพระราชวงศ์ที่เกี่ยวข้อง  สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ ความเป็นไทย  เกษตรกรรม ความพอเพียง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ชุมชนไทยในอดีตจวบจนปัจจุบัน    โดยสถานที่แห่งนี้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้   ที่สามารถสื่อสารและสร้างประสบการณ์แรงบันดาลใจในความเป็นไทย ระดับ VVIP จาก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

baansuansamutsongkhram_p5_05

baansuansamutsongkhram_p5_01

เจตนารมณ์
บ้านสวนสมุทรสงคราม :
เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ สายเลือดชาวสวนจากจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้มีโอกาสพบเห็น เรียนรู้ การสื่อสารทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละชนชาติ ขณะเดินทางไปยังเมืองต่างๆ หลากหลายทวีปในต่างประเทศ ที่ได้เก็บรักษา และมีการนำเสนอเป็นที่ปรากฏแก่สายตาผู้มาเยือนด้วยรูปแบบที่น่าประทับใจ จึงต้องการรวบรวมและถ่ายทอดคุณค่าวิถีชีวิต เรื่องราว ประวัติ ความเป็นมา องค์ความรู้ของไทยในแบบฉบับวิถีชาวสวนที่มีเอกลักษณ์งดงาม ดังที่ได้เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่า ๑๐๐ ปีก่อน ให้บ้านเรือนแห่งนี้เป็นอดีตที่มีลมหายใจ อบอุ่น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อซึมซับเรื่องราวของสยามประเทศ อันล้วนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ภาคภูมิใจ โดยนำมาผสมผสานกับรูปแบบการสื่อสารให้เกิดความน่าสนใจ ที่ควรค่าแห่งการศึกษา เรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่สู่นานาชาติ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่เป็นทั้งนักวิชาการ อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาองค์กรทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กรเพื่อสังคมชั้นนำหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการด้านการสื่อสารทั้งด้านธุรกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และโครงการในระดับชาติ โดย ดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย อาทิ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประธานกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ประธานการกำกับและผลิตภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด เจ้าแผ่นดิน ทางสายพระราชไมตรี , ภาพยนตร์ เรื่อง น้ำจากฟ้า กล้องของพ่อ บทเพลงแห่งความสุข , ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง ทศวรรษแรกแห่งการทรงงาน ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน ด้วยรัก และเสียงจากแดนใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะการจัดฉายเป็นพิเศษ ณ ลานพระราชวังดุสิต รวมถึงศาลากลางทุกจังหวัดทั่วประเทศ เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ทุกช่องของไทย และสถานีโทรทัศน์อีกหลายประเทศทั่วโลก มีผลงานวิชาการ หนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ บทภาพยนตร์ สารคดี งานเขียนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก กว่า ๕๐๐ ผลงาน โดยได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการ สังคม และศิลปวัฒนธรรมมากมาย … ปัจจุบันเลือกกลับมาใช้ชีวิตเกษตรกรที่เรียบง่าย ปราศจากความวุ่นวาย เป็นชาวสวนที่บ้านเกิดตามรอยวิถีของบรรพชน

baansuansamutsongkhram_p5_03

Strange as it may be, the events at gobbler`s knob in blog punxsutawney, pa each groundhog day is a big deal

ความเห็นล่าสุด

  Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

  ติดต่อ บ้านสวนสมุทรสงคราม

  • ๐๘๑ ๘๔๐ ๕๘๓๒
  • ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา) เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

  ติดต่อสอบถาม

  Nameerror error