หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มหาบัณฑิต ดูงานบ้านสวนสมุทรสงคราม

บ้านสวนสมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้วิถีไทย ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร นวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าดูงานการบริหารและสื่อสารคุณค่าแห่งวิถีไทย และรับฟังการบรรยาย “Cultural Tourism Communications” โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ณ บ้านสวนสมุทรสงคราม   ซึ่งคณะดังกล่าว ได้สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชุมชนที่มีความพอเพียง เรือกสวน สายน้ำ ความร่มรื่น เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความงดงามของวัฒนธรรม ภายใต้พระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ชาวไทยได้ร่มเย็น ประวัติศาสตร์ ประวัติศาตร์ความเป็นมาของเมืองสมุทรสงคราม และการสื่อสารเรื่องราวแห่งคุณค่าเหล่านี้ สู่สายตาชาวโลก

 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ และการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ แบบบูรณาการ ระหว่างคณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการเรียนที่เน้นการศึกษานวัตกรรมใหม่ในการจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม โดยปฏิวัติระบบการเรียนที่มุ่งเน้นให้ก่อเกิด โครงการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศไทย ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะทายาทผู้ประกอบการและบุคลากรในแวดวง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม   เน้นให้เกิดการบูรณาการและการคิดค้น ไอเดียใหม่ ด้วยศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดนวัตกรรม จากใจชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริงๆ ส่งผลต่อการสร้างโครงการที่มีคุณภาพและการคิดค้นประเด็นใหม่ๆ ในอนาคตให้แก่สังคม อีกทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ มีความเป็นตัวตน มีค่านิยมที่ไม่ลอกเลียนแบบ มีจรรยาบรรณ ต่อยอดปรัชญาแบบไทย ให้ร่วมสมัย   ที่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงได้ต่อไป

[FinalTilesGallery id=”8″]

ความเห็นล่าสุด

  Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

  ติดต่อ บ้านสวนสมุทรสงคราม

  • ๐๘๑ ๘๔๐ ๕๘๓๒
  • ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา) เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

  ติดต่อสอบถาม

  Nameerror error